Bảo Minh

Tên khách hàng: Công Ty Cổ Phần Dệt Bảo Minh

Lĩnh vực: Dệt, nhuộm