Lưu ý: thành phần này tự tạo các liên kết cho tất cả các Section có đánh dấu [Bổ sung điểm neo].
Có thể bổ sung thêm liên kết khác ở [PHẦN LIÊN KẾT]

Giới thiệu chung

SSG cung cấp dịch vụ chuyên gia như người của doanh nghiệp, đảm nhận các phần công việc phức tạp, đặc thù của từng mô hình kinh doanh để đảm bảo thông suốt toàn bộ hoạt động.

Giới thiệu chung

Dịch vụ

  • Bước 1: Khảo sát nhu cầu khách hàng và phân tích hiện trạng
  • Bước 2: Xác định phạm vi thực hiện
  • Bước 3: Triển khai, chuyển giao và bảo hành
  • BPO
  • AMO
  • Database & System Admin
  • Training & Education
  • Project Management
  • Application Evaluation

Dịch vụ cụ thể