Tan De

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao (Tân Đệ)

Lĩnh vực: May mặc