NCB

Tên khách hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)

Lĩnh vực: Ngân hàng