PVOil

Tên khách hàng: Tổng công ty Dầu Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh Xăng dầu