S Fone

Tên khách hàng: S-fone

Lĩnh vực: Viễn thông