Thuan Hai

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Thuận Hải

Lĩnh vực: Năng lượng