SHB

Tên khách hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB)

Lĩnh vực: Ngân hàng