Thiên Nam

Tên khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Nam

Lĩnh vực: Dệt may