Unilever

Tên khách hàng: Unilever Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất (thực phẩm, gia dụng, chăm sóc cá nhân)