VIB

Tên khách hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB)

Lĩnh vực: Ngân hàng